Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Tĩnh Tháng 1 Năm 2024

Tỉnh Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 6.055,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 30 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Tĩnh gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 750.567,5m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 234.584,3m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2023 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,56m tại xã Đức Lạc, huyện Hương Sơn (QT5a-HS) và giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên (QT4-HT).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 năm 2023 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,44m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK) và giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (QT1b-HS).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 01 và tháng 02 năm 2024 mực nước có xu thế hạ, mực nước dao động khoảng 0,5 – 1,0m.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 01 và tháng 02 năm 2024 mực nước có xu thế hạ là chính, mực nước dao động khoảng 0, 5 – 1,0m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hà Tĩnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hà Tĩnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.