Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Nai Mùa Khô Năm 2023-2024

Đồng Nai là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 5.907,2km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai gồm 4 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 93.592m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 29.465m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 3.567m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 273.213m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Mực nước trung bình mùa mưa từ T5/2023-T11/2023 dâng 1,38m so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1):  Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa mưa từ T5/2023-T11/2023 dâng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 0,66m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp1

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22):

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa mưa từ T5/2023-T11/2023 dâng hạ không rõ ràng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Q714040).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Mực nước trung bình các tháng mùa mùa khô có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1): Mực nước trung bình các tháng mùa mùa khô có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22): Mực nước trung bình các tháng mùa khô có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước.

  1. Cảnh báo tài nguyên dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 2 công trình: Q039340M1 (TCN qp1 – xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) và Q039340M1 ( TCN qp1 – xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) độ sâu mực nước trung bình mùa mưa năm 2022 lần lượt là -16,19m; 0,66m đạt 53,97%, 55,58

  1. Đề xuất, kiến nghị.

Trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi trong các bản tin tiếp theo để quản lý khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất phù hợp.

Nhìn chung tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa từ T5/2023-T11/2023 có mực nước ổn định, không có diễn biến bất thường. Chất lượng nước trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có hàm  lượng NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: