Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đắk Nông mùa mưa 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đắk Nông được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đắk Nông là một tỉnh nằm trên 2 lưu vực Srê Pôk và Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.515,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 3 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (Q) là 10.413 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 159.788 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 4.481.654 m3/ngày.

  1. Mực nước

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Đắk Nang, huyện Krông Nô(LK79T) mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 hạ 0,30m so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 có xu thế dâng so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 1,12m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T).

Mực nước trung bình mùa nông nhất là -2,41m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T) và sâu nhất là -8,1m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp):Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô 11/2021 – 4/2022 có xu thế dâng so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 1,18m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK88T) và hạ thấp nhất là 1,09m tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong (LK84T).

Mực nước trung bình mùa nông nhất là -1,06m tại P.Nghĩa Tân, TX.Gia Nghĩa (LK92T) và sâu nhất là -22,32m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK86T).

  1. Chất lượng nước

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2021 tại các công trình quan trắc LK79T (xã Đắk Nang, huyện Krông Nô) trong tầng cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT)

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2021 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT), trừ Mn. Hàm lượng Mn vượt quá GTGH (0,5mg/l) phân bố tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T) là 0,86mg/l.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2021 tại các công trình quan trắc trong tầng cho thấy các chỉ tiêu đều thấp hơn GTGH (QCVN09-MT:2015/BTNMT), trừ Mn.

Hàm lượng Mn vượt quá GTGH (0,5mg/l) phân bố tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK86T) và xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK45T). Trong đó hàm lượng vượt lớn nhất là 0,92mg/l tại công trình LK86T (P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2022 tại công trình LK79T có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2022 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp):

Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2022 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây: