Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đà Nẵng Tháng 3 Năm 2024

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 1.285,4 km2.

Đặc điểm khí hậu của tỉnh là mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8 và mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 3 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

          Trong tháng 2 mực nước dưới đất trung bình so với tháng trước mực nước có xu thế hạ. Chất lượng nước có xu thế giảm đối với chỉ tiêu Coliform vượt GTGH tại QT3a-QD (Phường Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) theo QCVN 09:2023/BTNMT.

Dự báo mực nước dưới đất tháng 3 và tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 2 trong địa bàn thành phố có xu thế hạ.

Trong khu vực thành phố Đà Nẵng thời điểm hiện tại không có công trình nào có độ sâu mực nước trung bình tháng vượt 50% so với mực nước hạ thấp cho phép.

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

2.Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu hướng hạ, mực nước hạ từ 0,01 đến 0,5 m.

3.Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4.Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi thành phố Đà Nẵng chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất. 

Chất lượng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố nhìn chung đảm bảo cho khai thác sử dụng cho mục đích sinh hoạt; tuy nhiên tại khu vực Phường Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn cần tiếp tục theo dõi diễn biến chất lượng nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý. 

Xem chi tiết tại đây: