Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Cần Thơ Tháng 1 Năm 2024

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 289.156m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 182.019m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 309.661m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020).

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại xã Thạnh Quới, huyện Thốt Nốt (Q403020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624030).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601040).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050) và giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,37m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060). 

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) : Mực nước có xu thế hạ vào tháng 1 và tháng 2 dao động khoảng -0,2m.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) : Trong tháng 12 và tháng 1 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng dao động khoảng -0,1m.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Mực nước có xu thế hạ vào tháng 1 và tháng 2 dao động khoảng -0,2m.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng dao động khoảng -0,2m.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,05m đến -0,5m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trong phạm vi tỉnh Cần Thơ chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tisn dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất. 

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, một số công trình có hàm lượng TDS, Pb và NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.