Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bình Phước Mùa Mưa Năm 2023

Bình Phước là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.876,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 2 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene dưới (qp1) và tầng chứa nước Pliocene giữa (n22). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp1 là 52.962m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 398.480m3/ngày, Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 1 tầng chứa nước chính n22.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Mực nước: Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại công trình Q223040 mực nước trung bình mùa mưa dâng 1,36m so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng nước: Kết quả phân tích mẫu nước mùa mưa năm 2022 tại công trình Q223040 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) cho thấy nước thuộc loại nước nhạt. Theo QCVN 09:2023/BTNMT có chỉ tiêu Pb vượt GTGH với giá trị là 0,013mg/l

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Mực nước trung bình các tháng mùa mưa có xu thế hạ với cùng kỳ  năm trước.

Dự báo độ sâu mực nước tầng n22

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi trong các bản tin tiếp theo để quản lý khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất phù hợp.

Nhìn chung tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô từ T11/2022 – T4/2023 có mực nước ổn định, không có diễn biến bất thường. Chất lượng nước trong mùa mưa năm 2022 đa số tốt, tuy nhiên có chỉ tiêu nào Pb vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: