Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bắc Ninh Tháng 6 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 823,1 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 9 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 161.880 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 604.329 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tng cha nước Holocene (qh)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.115 – lớp chứa nước qh2). Mực nước trung bình tháng 5 hạ 0,09m so với tháng 4.

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

– Lp cha nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Chờ, huyện Yên Phong (Q.37). Mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không đáng kể so với tháng 4

– Lp cha nước Pleistocene h(qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (Q.38M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại TT. Chờ, huyện Yên Phong (Q.37a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,7m tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Q.50a) và sâu nhất là -7,51m tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Q.36M1).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 6 và tháng 7 dự báo mực nước tại công trình Q.115 có xu thế dâng hạ không đáng kể và tại công trình Q.37 có xu thế dâng.