Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bắc Ninh Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự
nhiên là 823,1 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 9 công trình quan trắc tài nguyên
nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản
lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính:
tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự
án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh
trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng
chứa nước Holocen (qh) là 161.880 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là
604.329 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.115 – lớp chứa nước qh2). Mực nước trung bình tháng 10 hạ 0,09m so với tháng 9.

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

– Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Chờ, huyện Yên Phong (Q.37) . Mực nước trung bình tháng 10 hạ 0,06m so với tháng 9.

– Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,74m tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (Q.38M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,07m tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Q.50a) và sâu nhất là -7,31m tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Q.36M1).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước tại công trình Q.115 có xu thế hạ, tại công trình Q.37 có xu thế hạ. Mực nước tại lớp chứa nước qp1 có xu hướng hạ.

Xem chi tiết tại đây.