Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh An Giang Tháng 4 Năm 2024

An Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3.536,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh An Giang gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene trên (qp3), tầng chứa nước Pleistocene giữa-trên (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene dưới (qp1), tầng chứa nước Pliocene giữa (n22), tầng chứa nước Pliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 387.464m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 662.211m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 359.695m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 308.786m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 242.239m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 4 tầng chứa nước chính.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 dâng hạ không đáng kể so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,34m tại xã Lê Chánh, huyện Tân Châu (Q20302ZM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,48m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú (Q407020M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,88m tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (Q20402Z) và giá trị dâng cao nhất là 0,05m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611040). Mực nước trung bình tháng 3 hạ 0,2m so với tháng 2.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22):  Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,27m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân (Q611050) và sâu nhất là -4,79m tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành (Q204040).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,25m đến 0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,25 đến 0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại công trình Q611040 có xu thế dâng hạ không đáng kể động khoảng 0,25 – 0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể tại công trình Q204040 và dâng vào cuối tháng 5 tại công trình Q611050 dao động khoảng 0,25 đến 0,5m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh An Giang chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung, chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng TDS, Mn, F và NH4+ vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: