Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hải Phòng Tháng 5 Năm 2023

Thành phố Hải Phòng là thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.527 km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 7 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất thành phố Hải Phòng gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 125.523 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 168.005 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể so với tháng 3.

Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qh2

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Q.167).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp): Theo kết quả quan trắc tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Q.167a – lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1). Mực nước trung bình tháng 4 dâng hạ không đáng kể so với tháng 3.

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2):Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp):Trong tháng 5 và tháng 6 dự báo mực nước có xu thế dâng.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hải Phòng thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4.Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực Thành phố Hải Phòng thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: