Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hà Nội Tháng 10 Năm 2023

Thành phố Hà Nội là một thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 3.359km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 55 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất Thành phố Hà Nội gồm 3 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) và tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 976.204m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 7.199.313 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Khu vực phía bắc sông Hồng

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2):  Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,62m tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng (Q.56) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Q.175).

Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qh2

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,74m tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng (Q.55M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,25m tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120a) và giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176).

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 0,71m tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ (Q.76a) và giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176a).

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong tháng 10 và tháng 11 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động từ 0,2 – 0,8m.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh1): Trong tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng, dao động từ 0,1 – 0,2m; đến tháng 11, dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động từ 0,2 – 0,4m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể; đến tháng 11, dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động từ 0,2 – 0,4m.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 10 và tháng 11 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động từ 0,2 – 0,5m; riêng khu vực Sóc Sơn, Hà Đông, dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen(n): Trong tháng 10 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể, dao động từ 0,1 – 0,2m; đến tháng 11 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động từ 0,3-0,5m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hà Nội thời điểm hiện tại có 6 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực phường Minh Khai – quận Từ Liêm, phường Dịch Vọng – quận Cầu Giấy, phường Yết Kiêu – quận Hà Đông.

Trong mùa khô năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc Thành phố Hà Nội khá tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mangan, Asen, Phenol và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: