Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Hương Tháng 9 Năm 2023

Lưu vực Sông Hương là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích lưu vực 2.830 km2.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Hương hiện nay có 9 điểm – 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp).

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế hạ, có 7/7 công trình mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):  Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với tháng 7 có xu thế hạ, có 6/9 công trình mực nước hạ, 3/9 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (QT9-H).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 7/7 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Phú Lộ.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế dâng, có 9/9 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở  huyện Phong Điền, huyện Hương Thủy, 1,802.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Hương thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi lưu vực sông Hương chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa khô năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc lưu vực sông Hương đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mangan, Asen và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm..

Xem chi tiết tại đây: