Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 04 năm 2020 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây NguyênVùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Về mực nước:

Trạm Phú Ninh: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3165cm, giảm 7cm so với tháng trước, tăng 12cm so với tháng cùng kỳ năm 2019. Giá trị mực nước lớn nhất là 3195cm (ngày 20/4), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3158cm (ngày 19/4).

– Trạm An Thạnh: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 330cm, tăng 03cm so với tháng trước, tăng 05cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 08cm so với giá trị tháng 4 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 344cm (ngày 14/4), giá trị mực nước nhỏ nhất là 316cm (ngày 21/4).

Về lưu lượng nước:

            – Trạm Phú Ninh: Trong tháng 4 năm 2020, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 2 lần. Lưu lượng trung bình tháng 4 là 26,4m3/s, giảm 3,2m3/s so với tháng trước, giảm 0,6m3/s so với tháng 4 năm 2019. Lưu lượng nước lớn nhất là 30,2m3/s (ngày 22/4), lưu lượng nước nhỏ nhất là 22,6m3/s (ngày 08/4).

Trạm An Thạnh: Trong tháng 4 năm 2020, tại trạm An Thạnh có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 75,5m3/s, tăng 6,4m3/s so với tháng trước, tăng 4,0m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 13,3m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 88,4m3/s (ngày 14/4), lưu lượng nước nhỏ nhất là 59,2m3/s (ngày 25/4).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm Phú Ninh theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

–  Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại trạm An Thạnh theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên). Kết quả quan trắc cho thấy như sau:

Về mực nước:

            – Tại trạm Ya Yun Hạ: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2020 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20771cm, tăng 06cm so với tháng trước, giảm 10cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 12cm so với tháng 4 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20812cm (ngày 15/4), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20753cm (ngày 13/4).

– Tại trạm Đức Xuyên: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48626cm, giảm 14cm so với tháng trước, giảm 36cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 11cm so với giá trị tháng 4 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48656cm (ngày 26/4), giá trị nhỏ nhất là 48597cm (ngày 12/4).

– Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2020 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 87978cm, giảm 02cm so với tháng trước, giảm 07cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 04cm so với giá trị tháng 4 TBNN. Giá trị lớn nhất là 87996cm (ngày 13/4), giá trị nhỏ nhất là 87965cm (ngày 06/4).

Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình tháng 4 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12666cm, tăng 36cm so với tháng trước, giảm 35cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 29cm so với giá trị tháng 4 TBNN. Giá trị lớn nhất là 12740cm (ngày 24/4), giá trị nhỏ nhất là 12605cm (ngày 01/4).

Về lưu lượng nước:

Tại trạm Ya Yun Hạ: Trong tháng 4 năm 2020, tại trạm YaYun Hạ có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 6,2m3/s, giảm 1,0m3/s so với tháng trước, giảm 3,1m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 0,2m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 6,97m3/s (ngày 04/4), lưu lượng nước nhỏ nhất là 5,76m3/s (ngày 21/4).

            – Tại trạm Đức Xuyên: Tháng 4 năm 2020, tại trạm Đức Xuyên có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng nước trung bình tháng 4 là 10,9m3/s, giảm 1,8m3/s so với tháng trước, giảm 1,4m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 4,2m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 12,1m3/s (ngày 16/4), lưu lượng nước nhỏ nhất là 10,2m3/s (ngày 07/4).

– Tại trạm Đại Ninh: Tháng 4 năm 2020, tại trạm Đại Ninh có 03 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 4 là 1,0m3/s, tăng 0,18m3/s so với tháng trước, giảm 1,47m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 2,3m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 1,35m3/s (ngày 18/4), lưu lượng nhỏ nhất là 0,536m3/s (ngày 28/4).

– Tại trạm Cát Tiên: Tháng 4 năm 2020, tại trạm Cát Tiên có 3 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng 4 là 105m3/s, tăng 9m3/s so với tháng trước, giảm 26,2m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 7,0m3/s so với tháng 4 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 135m3/s (ngày 23/4), lưu lượng nhỏ nhất là 83,0m3/s (ngày 03/4).

Về chất lượng nước:

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Ya Yun tại trạm Yayun Hạ cho thấy cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý phù hợp.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên cho thấy: vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp. Đến giữa tháng, do nồng độ tổng Coliform tăng cao đột biến, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh cho thấy: vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp. Đến giữa tháng, do nồng độ tổng Coliform tăng cao đột biến, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng.

– Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên cho thấy vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác, đến giữa tháng, chất lượng nước sông được cải thiện, có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt nhưng cần có các biện pháp xử lý thích hợp.