Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Trà Khúc Tháng 7 Năm 2023

Lưu vực sông Trà Khúc là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam, phân bố chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi với diện tích lưu vực 6.111km2. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8. Trong lưu vực sông Trà Khúc hiện này có 10 điểm – 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Trà Khúc bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qh là 903.356 m3/ngày, tầng chứa nước qp là 533.806 m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng, có 4/8 công trình mực nước dâng, 3/8 công trình mực nước hạ và 1/8 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,57m tại xã Bình Minh, huyện Bình Sơn (QT3b-QN) và giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):  Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế hạ, có 2/3 công trình mực nước hạ, 1/3 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (QT7b-QN) và giá trị dâng cao nhất là 0,57m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 7 so với mực nước thực đo tháng 6 có xu thế hạ, có 8/8 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (QT6a-QN).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 7 so với mực nước thực đo tháng 6 có xu thế hạ, có 3/3 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Trà Khúc thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Trà Khúc thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: