Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Sông Cả Tháng 6 Năm 2023

Lưu vực Sông Cả là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với diện tích lưu vực 27.200km2.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: lưu vực sông Cả hiện nay có 43 điểm – 76 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.439.266 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 371.289 m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 16/29 công trình mực nước hạ, 11/29 công trình mực nước dâng và 2/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,68m tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (QT4a-NA) và giá trị dâng cao nhất là 0,5m tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT1-HT).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ, có 15/32 công trình mực nước hạ, 10/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/32 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,45m tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (QT6b-NA) và giá trị dâng cao nhất là 0,67m tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT5a-HK).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng, có 17/29 công trình mực nước dâng, 7/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/29 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 có xu thế dâng, có 19/32 công trình mực nước dâng, 8/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/32 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở  huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An , huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh  và mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Cả thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi lưu vực sông Cả chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc lưu vực sông Cả đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mangan, Asen và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

 

Xem chi tiết tại đây: