Bản Tin Dự Báo, Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Lưu Vực Bắc Sông Cả Mùa Khô Năm 2023-2024

Lưu vực Bắc sông Cả là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm tỉnh Nghệ An với diện tích lưu vực 16.490,25km2. Mùa mưa trên lưu vực Bắc sông Cả bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.439.266 m3/ngày và tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 371.289 m3/ngày.

  1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình mùa mưa năm 2023 so với cùng thời điểm 1 và 5 năm trước cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất là 0,64m tại Diễn Thành, huyện Diễn Châu và 0,38m tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất trung bình mùa mưa năm 2023 so với cùng thời điểm 1 và 5 năm trước cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất là 0,3m và 1,68m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocen (qh): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa khô năm 2023-2024 so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2022-2023 có xu thế dâng, có 11/18 công trình mực nước dâng, 5/18 công trình mực nước hạ và 2/18 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mực nước hạ từ 2 đến 4m tập trung ở huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp): Diễn biến mực nước dưới đất dự báo mùa khô năm 2023-2024 so với mực nước thực đo cùng kỳ năm 2022-2023 có xu thế dâng, có 13/20 công trình mực nước dâng, 6/20 công trình mực nước hạ và 1/20 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng hạ không đáng kểhuyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và mực nước hạ từ 1 đến 2m tập trung ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực Bắc sông Cả thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực Bắc sông Cả thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước trong lưu vực Bắc sông Cả đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, As và NH4 vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: