Xu thế mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 6 và tháng 7. Diễn biến mực nước dưới đất như sau:

– Tỉnh Thanh Hóa

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 4 với 3/11 công trình có mực nước dao động không quá 0,05m; 4/11 công trình có mực nước dâng và 4/11 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và hạ thấp nhất là 0,20m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12-TH)

6112017_25

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 5 tầng qh

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 5 với 8/11 công trình có mực nước dâng và 3/11 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể phân bố trên toàn vùng

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế dâng so với trung bình tháng 4, với 7/13 công trình có mực nước dâng và 5/13 công trình có mực nước hạ thấp. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14a-TH và dâng cao nhất là 0,22m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 5 với 8/13 công trình có mực nước dâng và 5/13 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

– Tỉnh Hà Tĩnh

+ Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ hoặc hạ không đáng kể so với trung bình tháng 4 với 3/6 công trình có mực nước hạ, 2/6 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Trong tháng 5, duy nhất một địa phương có công trình mực nước dâng 0,06m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT). Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 5 trên toàn vùng với 3/6 công trình có mực nước hạ, 1/6 công trình có mực nước dâng và 2/6 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

+ Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với trung bình tháng 4 với 5/9 công trình phân bố trên toàn vùng, 4/9 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (QT2a-HK).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 5 với 6/9 công trình có mực nước hạ, 2/8 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể phân bố trên toàn vùng, tuy nhiên có 1 công trình có mực nước dâng tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (QT6-HT)

(Hoàng Văn Hưng)