Mực nước dưới đất có xu thế hạ thấp trong tháng 3 tại vùng Tây Nguyên

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên như sau:

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế, có 23/32 công trình có mực nước hạ, 4/32 công trình có mực nước dâng và 5/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,48m tại TT.Đinh Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK119T) và giá trị dâng cao nhất là 1,05m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (CB1-IV)

6112017_7

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng Q

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 2

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: mực nước có xu thế hạ, có 27/27 công trình có mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 1,98m tại P.Yên Thế-TP.Pleiku-Gia Lai

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế, trong đó có 49/71 công trình có mực nước hạ, 7/71 công trình có mực nước dâng và 15/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 4,67m tại Đắk Gằn-Đắk Mil-Đắk Nông (LK41T) và giá trị dâng cao nhất là 0,81m tại P.Nghĩa Trung-TX.Gia Nghĩa-Đắk Nông

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có  xu hướng hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 2

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế hơn, có 19/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,20m tại Ialy-Chư Pah-Gia Lai (LK62T) và giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại Chư Rcam-Krông Pa-Gia Lai (LK35T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng hạ chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 2

Với xu thế hạ thấp mực nước ngầm trên toàn vùng như trên, đề nghị các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý

(Hoàng Văn Hưng)