Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tiền Giang Tháng 01 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tiền Giang được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tiền Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.484,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tiền Giang gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 387.464m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 662.211m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 359.695m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 308.786m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 242.239m3/ngày.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị dâng là 0,08m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,72m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602020), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -6,97m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621020).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,72m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -7,54m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622030).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,47m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -8,74m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622040).

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng không đáng kể so với tháng 11. Giá trị hạ là 0,08m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,89m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,65m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621050).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng không đáng kể so với tháng 11. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,07m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -13,66m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602060).

Dự báo trong tháng 1/2022 và tháng 2/2022 mực nước dưới đất của tầng chứa nước qp2-3, qp1, n21 đều có xu thế hạ, riêng tầng chứa nước qp3 mực nước có xu thế dâng và tầng chứa nước n22 mực nước có xu thế không biến đổi nhiều.

Xem chi tiết tại đây.