Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Kiên Giang Tháng 04 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Kiên Giang được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Kiên Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 6346,3 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Kiên Giang gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 710.375m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 1.081.092m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 959.096m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 794.433m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 544.319m3/ngày.

Trong phạm vi tỉnh, diễn biến mực nước trung bình tháng 3 tại các tầng chứa nước có xu thế hạ so với tháng 2; riêng tầng chứa nước n21 mực nước trung bình có xu thế dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất tại các tầng chứa nước dao động từ là 0,05 – 0,14m. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,26m tầng chứa nước qp3 tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (Q10401Z). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -10,02m tầng chứa nước n22 tại tại xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao (Q627050).

Dự báo mực nước trong các tầng chứa nước vào tháng 4 và tháng 5 có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây.