Bản Tin Thông Báo, Dự Báo và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bạc Liêu Tháng 01 Năm 2021

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2585,3 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 17 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bạc Liêu gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2^1). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 95.811 m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 615.069 m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 595.721 m3/ngày, tầng chứa nước n2^2 là 1.109.555 m3/ngày, tầng chứa nước n2^1 là 977.199 m3/ngày.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): 

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế không rõ ràng so với tháng 11 năm 2020. Giá trị dâng cao nhất là 0,10m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu (Q597020M1).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,67m tại xã Phường 7, TX.Bạc Liêu (Q597020M1), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -10,66m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020).

– Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ tại Phường 7, TX.Bạc Liêu (Q597020M1) và có xu thế dâng tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020).

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu (Q597030M1).
– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,09m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632030), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,36m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609030). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): 

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế dâng so với tháng 11 năm 2020. Giá trị dâng cao nhất là 0,20m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609040).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,04m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -15,40m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609040). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n2^2):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế không rõ ràng so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609050) và giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597050).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,03m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,43m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609050). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2^1):

– Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11 năm 2020. Giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu (Q59704TM1).

– Mực nước trung bình tháng nông nhất là -12,46m tại xã xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060), mực nước trung bình tháng sâu nhất là -13,89m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609060). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 mực nước có xu thế hạ.

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây