Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và Luật An ninh mạng

Ngày 12/7/2018, Ban Tuyên giáo – Dân vận, Đảng ủy Bộ TNMT đã ban hành Công văn số 1455-CV/BTG-DVĐU về việc gửi Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV và Luật An ninh mạng. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=520&lang=en