Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Công văn số 1481-CV/BTG-DVĐU ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Ban Tuyên giáo – Dân vận, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=521&lang=vi