Hội thảo chuyên đề đánh giá sức chịu tải lưu vực sông Sê San

Ngày 09/06/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức Hội thảo “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững”.

Tham dự hội thảo có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia; ông Nguyễn Ngọc Hà,ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đại diện nhóm thực hiện dự án, đại diên Vụ môi trường, đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước, đại diện Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường,đại diện Viện khoa học tài nguyên nước, đại diện Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, đại diện Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc,đại diện các tổ chức quốc tế JICA, KOICA, BGR các ban, đơn vị có quan tâm đến chủ đề hội thảo.

Thay mặt nhóm thực hiện dự án bà Lê Thị Hương – Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã trình bày về đánh giá sức chịu tải nguồn nước trên lưu vực sông Sê San bằng phương pháp trực tiếp, gián tiếp.

Tiếp đó ông Lê Thế Trung – Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước trình bày đánh giá sức chịu tải nguồn nước bằng phương pháp mô hình trên lưu vực sông Sê San. Với mục đích đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông Sê San, Đăk Bla bằng phương pháp mô hình. Đơn vị đã sử dụng mô hình thủy lực để đánh giá sức chịu tải nguồn nước trên sông Sê San, Đăk Bla đã đánh giá được các đoạn sông còn có khả năng tiếp nhận đối với thông số BOD5, COD, tổng N, tổng P, NH4+.

Cuối cùng ông Đào Văn Dũng – Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã trình bày báo cáo định hướng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước lưu vực sông Sê San.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà khoa học đã tập trung thảo luận và trình bày những tham luận liên quan đến đánh giá sức chịu tải, công tác quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước cho rằng cơ bản nội dung các báo cáo tốt, nội dung cấu trúc rõ ràng, bố cục hợp lý, lựa chọn các vẫn đề phù hợp với nội dung dự án. Tuy nhiên để tiếp tục hoàn thiện thì cần xem xxét, rà soát, bổ sung, đánh giá lại một số nội dung, phương pháp thực hiện dự án, đưa ra lụa chứng rõ ràng để chứng minh độ tin cậy.

Kết luận tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cảm ơn thành viên hội đồng và đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, các đơn vị thực hiện cùng tập thể tác giả tiếp thu triệt để, cùng phối hợp với ban chuyên môn bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: NAWAPI