Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018,...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 Tên file 1757.pdf Link download Đề...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) Tên file 1757.pdf Link download Hướng...

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận của Đảng Tên file 1757.pdf Link download Đề cương...

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm ngày sịnh đồng chí Hoàng Đình...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 115 năm ngày sịnh đồng chí Hoàng Đình Giong Tên file 1757.pdf Link download Đề cương Tuyên truyền...

KH thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu KH thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm...

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm “Ngày mở đường Hồ Chí Minh...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm "Ngày mở đường Hồ Chí Minh -Ngày truyền thống Bộ đội Trường...

Công văn số 1643 – CV/BTGĐUB

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Công văn số 1643 - CV/BTGĐUB Tên file 1757.pdf Link download Công văn số 1643 - CV/BTGĐUB Ngày 2018-12-11 11:44:05

Kết quả xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2018

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Kết quả xét tuyển viên chức đợt 3 năm 2018 Tên file 1757.pdf Link download Kết quả xét tuyển viên chức đợt 3 năm...

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) Tên file 1757.pdf Link download Hướng tới...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tên file 1757.pdf Link download Đề cương tuyên truyền...