Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐXT ngày 07 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo triệu tập thí sinh, cụ thể như sau:

Read More

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐXT ngày 07 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo triệu tập thí sinh, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh được triệu tập: 

Trung tâm niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 trên trang tin điện tử: nawapi.gov.vn và tại Trụ sở.

Thí sinh ôn tập theo các nội dung sau:

– Hiểu biết về Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính, …)

– Luật Đấu thầu số 43/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn:

– Thời gian: 9h30,Thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020.

– Địa điểm: Phòng 204, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Thí sinh đến phỏng vấn đề nghị mặc trang phục lịch sự và có mặt trước thời gian phỏng vấn 10 phút.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo để các thí sinh biết và chuẩn bị.

Thông báo này thay cho giấy mời phỏng vấn cá nhân.

(NAWAPI)