Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2020 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện.

Ngày 22/06/2020 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Phó Chủ tịch Hội đồng; đại diện các Ban liên quan của Trung tâm; ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước được giao tiếp tục thực hiện 02 nhiệm vụ chuyên môn chỉnh phủ gồm dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; dự án:”Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng cấp nước cho các đảo thuộc lánh thổ Việt Nam”. 02 nhiệm vụ đặc thù”Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và”Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia”
Tại Hội đồng, ông Bùi Văn Toan, thay mặt các chủ nhiệm dự án, đã báo cáo tóm tắt kết quả dự án mà Trung tâm thực hiện với kết quả như sau:
Về nhiệm vụ:” Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử mạng thông tin nội bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ” đến nay Trung tâm đã thực hiện được 42,04% kế hoạch giao.

Về nhiệm vụ:”Quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020″ với mục tiêu duy trì và vận hành hệ thống phền mềm mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, tổng hợp kết quả quan trắc tài nguyên nước phục vụ quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đến thời điểm hiện tại Trung tâm đã thực hiện được 62,37 % so với kế hoạch giao.
Về dự án:”Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” trong 6 tháng đầu năm 2020 đơn vị đã hoàn thành 82.4 % giá trị công việc được giao.
Về dự án:”Điều tra. Đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” với mục tiêu tìm được nguồn nước dưới đất, xác định được khu vực có triển vọng, thi công các lỗ khoan có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác nước dưới đất tại các vùng điều tra. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đơn vị đã thực hiện được 69% giá trị công việc được giao.
Nhìn chung dự án đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được phê duyệt.

Sau khi nghe xong báo cáo, Hội đồng đã có những góp ý và tiến hành kiểm tra khối lượng và chất lượng của các nhiệm vụ, dự án, do Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thực hiện trong 06 tháng qua.
Kết luận Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến đóng góp của Hội đồng, sau khi Hội đồng kiểm tra xong thì phải chỉnh sửa, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Toàn cảnh buổi nghiệm thu.