Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Chiều ngày 03/01/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm năm 2022 và đề ra kế hoạch, phương hướng để tiếp tục triển khai và thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Giám đốc – Tống Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng – Nguyễn Thị Thanh Loan và đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng lãnh đạo, toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

Ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cho biết: Năm 2022, tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh việc tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng, Trung tâm vừa tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Trong 6 tháng cuối năm, khi tình hình dịch Covid-19 đã ổn định, đơn vị tiếp tục chủ động triển khai hoàn thành các nhiệm vụ thích ứng trạng thái bình thường mới. Khối lượng được giao thực hiện là 01 nhiệm vụ Chính phủ, 03 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường và 01 nhiệm vụ chuyên môn đặc thù. Kết quả chính đạt được như sau:

– Dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững” đã xác định được đặc điểm các nguồn nước, hiện trạng các nguồn thải; xây dựng được bộ dữ liệu phục vụ quản lý các nguồn gây ô nhiễm trên 11 sông liên tỉnh. Đồng thời xác định được chất lượng nguồn tiếp nhận, chất lượng nguồn thải và lưu lượng dòng chảy tại từng đoạn sông phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các nguồn nước trên các sông: Mã, Chu, Bưởi và Thị Long. Nội dung, khối lượng và giá trị đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý chấp thuận với chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật theo đề án đã được phê duyệt và các quy trình, quy phạm kỹ thuật đã ban hành. Tổng giá trị đạt 89,44% khối lượng giá trị dự toán được giao năm 2022.

– Dự án “Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia thuộc lưu vực sông Sê San và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững” đã xác định được đặc điểm các nguồn nước, hiện trạng các nguồn thải; xây dựng được bộ dữ liệu phục vụ quản lý các nguồn gây ô nhiễm lưu vực sông Sêsan; xác định được chất lượng nguồn tiếp nhận, chất lượng nguồn thải. Nội dung, khối lượng và giá trị đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý chấp thuận với chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật theo đề án đã được phê duyệt và các quy trình, quy phạm kỹ thuật đã ban hành. Tổng giá trị đạt 88,69% khối lượng giá trị dự toán được giao năm 2022 .

– Phân tích chất lượng nước và trả kết quả phân tích thuộc các Nhiệm vụ “Quan trắc Quốc gia tài nguyên nước năm 2022”; Nhiệm vụ “Quan trắc môi trường nước dưới đất”; Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” đơn vị đã thực hiện xong và được nghiệm thu 100% khối lượng được giao. Kết quả phân tích đạt yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật được áp dụng và đảm bảo độ chính xác, tin cậy cao theo tiêu chuẩn ISO 17025:2017.

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã cố gắng tích cực chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Ngoài ra, năm 2022, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện quy trình bổ nhiệm cho 01 Phó Giám đốc và 01 Trưởng phòng. Đã thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026-2031, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phê duyệt.

Ông Nguyễn Minh Lân cũng khẳng định, được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, tạo mọi điều kiện của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã vượt qua những khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2023, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

– Đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đã được phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng sản phẩm.

– Tiếp tục rà soát, đề xuất mở mới đè án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Tiếp tục tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.

– Tiếp tục hoàn thiện và ổn định bộ máy tổ chức của đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

– Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác chuyên môn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, thu hút nhân sự có năng lực về làm việc.

– Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các phần mềm phục vụ công tác và ứng dụng chữ ký số trong hệ thống quản lý hồ sơ công việc.

– Phối hợp tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã chúc mừng những thành tích mà tập thể Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã đạt được trong năm 2022, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2023, Tồng Giám đốc đề nghị đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản như: ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực làm chuyên môn, kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định bộ máy, phân công thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, bám sát và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm. Ông Thanh hy vọng, với những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2022, bước sang năm 2023, với tinh thần trách nhiệm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước sẽ luôn phát triển vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu tham gia góp ý tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tác giả:Nawapi