Việc hoàn thành xác định vị trí việc làm sẽ là tiền đề để quản lý nhân sự hiệu quả

hoanthanh_VTVLThực hiện Quyết định số 1882/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã hoàn thành kế hoạch xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm.

Việc xây dựng Đề án mang một ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định số người cần thiết để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; xác định đặc điểm, đặc thù, tính chất phức tạp, cũng như việc đưa ra định mức tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ, khung năng lực cần thiết để thực hiện tốt vị trí việc làm đó; tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm đã được xác định.  

Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ là công cụ đắc lực giúp Trung tâm quản lý, sử dụng, đánh giá cán bộ, viên chức trên từng nhiệm vụ cụ thể; là thước đo phân định rõ ràng giữa nhân sự làm việc hiệu quả và nhân sự làm việc chưa tốt; phục vụ hữu hiệu cho việc đánh giá, quy hoạch cán bộ, cũng như nhu cầu tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức

Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp sẽ là tiền đề giúp Trung tâm sắp xếp, bố trí nhân lực thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, hiệu quả; tinh giản, gọn nhẹ bộ máy tổ chức; phát huy tối đa năng lực của cán bộ, viên chức ở từng vị trí; góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Trung tâm.

(Hồng Nhung – NAWAPI)