Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia dự thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về Tham vấn trước của Dự án Thủy điện Pắc – Beng

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, phó tổng giám đốc trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt đã tham dự buổi thảo luận dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về Tham vấn trước của Dự án Thủy điện Pắc – Beng tại Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Ngày 19 tháng 6 năm 2017 tại Thủ đô Viêng chăn, CHDCND Lào, Ủy ban Liên hợp của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) đã tổ chức Phiên họp đặc biệt và đưa ra tuyên bố chung về Tham vấn trước của dự án thủy điện Pắc – Beng. Tuyên bố chung đã được đưa ra dựa trên cơ sở Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công (gọi tắt là Hiệp định Mê Công) được chính phủ bốn nước Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam ký kết vào năm 1995 đặt nền móng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm bảo tồn, quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên liên quan khác của lưu vực sông Mê Công

Tại cuộc họp, đại diện Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã trình bày bối cảnh và nội dung chính với 3 khoản 9 điều của tuyên bố chung kêu gọi Chính phủ CHDCND Lào làm hết sức mình nhằm giảm thiểu các tác động xuyên biên giới tiềm tàng của Dự án Thủy điện Pắc-Beng. Phó tổng giám đốc và cán bộ kỹ thuật của NAWAPI đã có những trao đổi cùng với các đại biểu khác tham dự buổi thảo luận về nội dung chi tiết của dự thảo Kế hoạch hành động và mong muốn rằng những bước đi cụ thể được vạch ra trong bản kế hoạch sẽ góp phần to lớn trong giảm thiểu rủi ro và nguy cơ tiềm tàng của việc xây dựng và vận hành thủy điện Pắc – Beng trên dòng chính Mê Công đối với sinh kế của người dân và môi trường tự nhiên hạ nguồn sông Mê Công mà cụ thể là Đồng Bằng Sông Cửu Long – Việt Nam.