Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai tới thăm và làm việc với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước nhân dịp đầu xuân Tân Mão.

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN báo cáo tại chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng
Chiều ngày 11 tháng 02 năm 2011, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Văn Đức và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã có buổi tới thăm và làm việc với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) nhân dịp đầu xuân Tân Mão.

Cùng đi với các Thứ trưởng còn có đại diện của Cục Quản lý tài nguyên nước, đại diện của Vụ tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Ủy ban sông MêKông Việt Nam cùng các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT .

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai về tình hình chung cũng như triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2011 của Trung tâm. Trong năm 2011, Trung tâm sẽ thực hiện 02 nhiệm vụ Chính phủ bao gồm 01 nhiệm vụ chuyển tiếp và 01 nhiệm vụ mở mới; 14 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp cấp Bộ; Các nhiệm vụ mở mới năm 2011 bao gồm: 04 dự án đã lập đề cương, xét duyệt cấp cơ sở và trình Bộ xem xét; Các nhiệm vụ Quy hoạch bao gồm 01 nhiệm vụ chuyển tiếp và 01 nhiệm vụ mở mới; 01 nhiệm vụ đặc thù là nhiệm vụ quan trắc thường xuyên tài nguyên nước (Quan trắc nước dưới đất tại  vùng đồng bằng Bắc Bộ, Khu vực Tây nguyên – Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng bằng Nam Bộ; Quan trắc tài nguyên nước mặt), đồng thời đưa 5 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt (tại miền Trung và Tây Nguyên) đã được xây dựng năm 2010 – 2011 vào hoạt động. Trong năm 2011, Trung tâm cũng thực hiện 01 nhiệm vụ đối ứng là pha 2 của dự án: Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước ngầm tại các khu đô thị Việt Nam, đây là dự án ODA do Trung tâm và Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên Bang Đức (BGR) phối hợp thực hiện; 03 nhiệm vụ chuyển tiếp,  04 đề tài cấp Bộ và 02 đề tài cấp cơ sở trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

 

Trong năm 2011, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trung tâm và các đơn vị trực thuộc, cụ thể là: Tiếp tục xây dựng các điểm quan trắc tài nguyên nước mặt và tài nguyên nước dưới đất tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ; Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước cho Trung tâm cũng như các đơn vị trực thuộc; Đầu tư nâng cấp mạng lưới quan trắc vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ…

Bên cạnh những mặt thuận lợi như: đội ngũ cán bộ có bề dày kinh nghiệm, lực lượng cán bộ trẻ năng động, sáng tạo và sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ – công nhân viên trong toàn Trung tâm cũng như sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao và kịp thời của ban Lãnh đạo Trung tâm, sự quan tâm ủng hộ và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; Trung tâm cũng còn một số khó khăn cần phải khắc phục như: cơ sở vật chất của Trung tâm còn yếu, lĩnh vực tài nguyên nước mặt phát triển chưa tương xứng với tầm vóc của Trung tâm… Ông Đỗ Tiến Hùng cũng đưa ra một số kiến nghị trình Bộ xem xét: Đề nghị Bộ TN&MT cho chủ trương nâng cấp Trung tâm xếp hạng là đơn vị đặc biệt, bổ xung thêm một số nhiệm vụ mới về lĩnh vực điều tra tài nguyên nước, đặc biệt là tài nguyên nước mặt; Tăng cường đầu tư đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quy hoạch tài nguyên nước cho cán bộ của Trung tâm; Trung tâm cũng đề nghị Bộ xem xét, bố trí nơi làm việc tạm thời trong quá trình xây dựng trụ sở làm việc mới của Trung tâm.

tt301

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Văn Đức phát biểu ý kiến chỉ đạo tại chuyến thăm và làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, Trung tâm cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây mới, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất cho Trung tâm cũng như các đơn vị trực thuộc; Bộ TN&MT ủng hộ kiến nghị của Trung tâm nâng cấp Trung tâm xếp hạng là đơn vị loại đặc biệt. Tuy nhiên, Trung tâm cần phải rà soát, hoàn thiện, bổ xung và sửa đổi lại chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình mới và xứng tầm với đơn vị hạng đặc biệt. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, Trung tâm phải luôn luôn tự hoàn thiện, phải coi trọng chất lượng phát triển; Tăng cường phát triển Trung tâm mạnh về chất, muốn xã hội hóa – kinh tế hóa ngành tài nguyên nước thì Trung tâm cần phải phát triển vững mạnh, nền kinh tế nhà nước phải nắm giữ vai trò chủ đạo. Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm, trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Trung tâm đã cố gắng khắc phục, vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ giao cho. Trung tâm cần nhanh chóng hoàn thiện được quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng được đề án tự chủ về tài chính. Thứ trưởng chỉ đạo, Trung tâm cần nhanh chóng trình Bộ phê duyệt chế độ đãi ngộ cho các cán bộ, công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước tại các vùng sâu, vùng xa và những nơi đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Trung tâm cần đẩy mạnh công tác hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, có năng lực và có tâm, có đức để đào tạo lớp cán bộ kế cận sau này.

tt297

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai phát biểu ý kiến chỉ đạo tại chuyến thăm và làm việc

 

Tại chuyến thăm và làm việc lần này, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng chỉ đạo: Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong ngành tài nguyên nước thuộc Bộ, đặc biệt là cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm và Cục Quản lý tài nguyên nước cũng như Ủy ban sông MêKông Việt Nam. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phải là đơn vị sự nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tài nguyên nước, các công trình, đề án phải mang hơi thở của cuộc sống, bám sát vào thực tế cuộc sống; Cần phải có sự kết hợp chặt chẽ và thống nhất hơn nữa giữa các đơn vị trong Trung tâm ; Trung tâm cần nhanh chóng làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ để xây dựng một mô hình tổ chức thống nhất, hoàn thiện. Thứ trưởng cũng chỉ đạo, Trung tâm cần đẩy mạnh hơn nữa công tác khoa học và công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, công nhân viên Trung tâm. Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng nhấn mạnh, Lãnh đạo Trung tâm cần chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn nữa  đối với mạng lưới quan trắc tài nguyên nước, đặc biệt là mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

tt308

Toàn cảnh chuyễn thăm và làm việc của Thứ trưởng thường trực Nguyễn Văn Đức và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai

Thay mặt Trung tâm QH&ĐT TNN, ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng thường trực Nguyễn Văn Đức và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai trong buổi tới thăm và làm việc tại Trung tâm. Toàn thể Lãnh đạo, cán bộ – công nhân viên Trung tâm sẽ nỗ lực cố gắng để xây dựng và phát triển Trung tâm ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin mà Lãnh đạo Bộ dành cho Trung tâm. Nhân dịp năm mới đầu xuân Tân Mão, ông Đỗ Tiến Hùng cũng đã thay mặt toàn thể Trung tâm kính chúc các Thứ trưởng và gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và ngày càng quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa để Trung tâm ngày một phát triển bền vững, xứng đáng là lá cờ đầu trong ngành tài nguyên nước của Bộ TN&MT cũng như trong cả nước./.

Sau đây là một số hình ảnh tại chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng thường trực Nguyễn Văn Đức và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước:

tt302
Ông Hoàng Văn Bẩy – Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước phát biểu ý kiến đóng góp tại chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng
tt303

Ông Nguyễn Viễn Đàn – Phó Vụ trưởng Vụ Kế Hoạch Bộ TN&MT phát biểu ý kiến đóng góp tại chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng.

tt304

Ông Nguyễn Xuân Trường – Phó Vụ trưởng Vụ Tài Chính Bộ TN&MT phát biểu ý kiến đóng góp tại chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng

tt305

Ông Tạ Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ TN&MT phát biểu ý kiến đóng góp tại chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng

tt306

Ông Nguyễn Đắc Đồng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ TN&MT phát biểu ý kiến đóng góp tại chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng

tt307

Đại diện Văn phòng Ủy ban sông MêKông Việt Nam phát biểu ý kiến đóng góp tại chuyến thăm và làm việc của Thứ trưởng

 

 

(Thanh  Sơn  –  Trung tâm  Tư liệu  và  Thông  tin  TNN)