Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐXT thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018, nội dung cụ thể như sau:
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ vào Biên bản số 04/BB-HĐXT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018,
Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2018 thông báo về cách tính điểm và kết quả xét tuyển đến các thí sinh dự xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2018, cụ thể như sau:
1. Cách tính điểm
a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
e) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ hoặc bảng điểm chỉ ghi điểm trung bình toàn khóa thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm c, d.
2. Cách xác định người trúng tuyển
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012.
– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012 thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
3. Danh sách điểm xét tuyển viên chức đợt 2, năm 2018 ( gửi kèm theo).
4. Nhận đơn phúc khảo
– Thời gian: Từ ngày 08/6/2018 đến hết ngày 21/6/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)
– Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Văn phòng, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội (Phòng 102).
Lưu ý: Căn cứ Khoản 5, Điều 26, Thông tư số 16/2012/TT-BNV: “Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn”.

Danh_sach

(VPTT)