Thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok”

IMG_5536Sáng ngày 05/10/2018, Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện. Tham dự buổi thẩm định có ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các chuyên gia, đại diện đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước; Trường đại học Mỏ – Địa chất; cùng các lãnh đạo của các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

Mở đầu cuộc họp, ông Ngô Đức Chân – Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thay mặt nhóm thực hiện dự án trình bày báo cáo kết quả thực hiện dự án như sau:
– Rà soát, cập nhật toàn bộ dữ liệu về điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn nghiên cứu từ trước tới nay.
– Đã thu thập đầy đủ thông tin dữ liệu theo yêu cầu của quy hoạch tài nguyên nước.
– Đã tiến hành tổng hợp, chỉnh lý và phân tích đánh giá các nguồn tài liệu và xác lập được bộ cơ sở dữ liệu khá đầy đủ.
– Đã tiến hành phân chia lưu vực Srêpok thành 6 tiểu lưu vực với 10 vùng quy hoạch theo đặc điểm nguồn nước và tình hình khai thác sử dụng.
– Đã nghiên cứu đánh giá đặc điểm nguồn nước mưa trên cơ sở số liệu đo mưa tại 36 trạm.
– Đã nghiên cứu đánh giá đầy đủ đặc điểm hình thái các nguồn nước mặt trong từng vùng với các đặc trưng dòng chảy năm, dòng chảy lũ, dòng chảy kiệt, tình hình ngập lũ.
– Đã tính toán và xác định giá trị dòng chảy tối thiểu tại 10 điểm phân bổ.
– Đã đánh giá đặc điểm các tầng chứa nước theo 6 tiểu lưu vực và tính toán tiềm năng tài nguyên nước dưới đất tại 10 vùng quy hoạch.
– Đã đánh giá hiện trạng khai thác nước mặt và nước dưới đất trong toàn vùng và tiến hành đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước.
– Đã đánh giá hiện trạng xả thải vào nguồn nước; tính tổng lượng nước thải và tải lượng các chất ô nhiễm cho 10 tiểu vùng quy hoạch.

Sau khi nghe xong phần trình bày nhóm thực hiện đề án, ông Đặng Ngọc Vinh thấy rằng báo cáo đã bám sát theo Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT của BTNMT về mặt kỹ thuật và quy hoạch tài nguyên nước; nội dung các báo cáo về điều tra, thu thập tình hình phát triển kinh tế, đất đai, hiện trạng tài nguyên nước của lưu vực khá đầy đủ; tính toán tài nguyên nước, cân bằng nước, phân bổ nguồn nước, bảo vệ nguồn nước theo lưu vực của đề án đã đầy đủ; các bản đồ minh họa trong các báo cáo của dự án đẹp, đầy đủ nội dung thông tin cần thiết.

Đồng quan điểm với ông Vinh, các Phản biện và Ủy viên trong Hội đồng cũng thống nhất thông qua dự án sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu.

Kết luận tại cuộc họp Hội đồng, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, tập thể tác giả, tổ thực hiện dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok” cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo của Dự án.

Một số hình ảnh tại Hội đồng:

IMG_5548

IMG_5558

IMG_5547

(TTDLTNN)