Đảng ủy TTQH&ĐTTNNQG sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

soket6thang2017_1Ngày 12/7/2017, Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG cùng toàn thể các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy của Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Trung tâm trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG đã thực hiện tốt các công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năm 2017, Trung tâm được giao thực hiện 04 nhiệm vụ Chính phủ; về thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước, Trung tâm thực hiện 11 dự án chuyên môn cấp Bộ; về thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm thực hiện 03 nhiệm vụ chuyển tiếp và 01 nhiệm vụ mở mới; 01 nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước; về nhiệm vụ Khoa học công nghệ, Trung tâm thực hiện 03 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp và 03 đề tài cấp Bộ mở mới, 06 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở mở mới; về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, Trung tâm được Bộ giao thực hiện 04 dự án chuyển tiếp.

IMG_3512

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Trung tâm khuyến khích các đơn vị tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Trung tâm, các cấp ủy trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị thuộc Trung tâm đã có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao; tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh việc đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của Đảng theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, kịp thời; các mặt công tác về chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội đã được các cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong năm 2017.

soket6thang20176

Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG cho rằng Ban Chấp hành Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG phải tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các đề án, dự án, các nhiệm vụ chuyển tiếp và mở mới nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 đạt chất lượng, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, quán triệt về công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG đã nêu lên những khó khăn, tồn tại cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2017. Đảng ủy Trung tâm, các cấp ủy đảng trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung tâm đã có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, bên cạnh đó cũng cần sâu sát hơn nữa trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác xây dựng Đảng.

soket6thang2017_1


(Hoàng Hưng – TTDLQH&ĐTTNN)