Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền”

Sáng ngày 19/10/2021, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp nghe Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam báo cáo rà soát điều chỉnh Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền”. Chủ trì cuộc họp là Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy cùng tham gia có Ban Điều tra tài nguyên nước; Ban Kế hoạch – Tài chính, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Phó Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy                                                           chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam – ông Bùi Sỹ Côn cho biết, theo Công văn của Tổng đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chỉ đạo công tác kế hoạch quý IV năm 2021, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung khối lượng toàn dự án nhằm giảm tối đa khối lượng nhưng vẫn đáp ứng mục tiêu của dự án. Chi tiết nội dung khối lượng đề nghị điều chỉnh như sau:

Công tác khoan địa chất thủy văn: Điều chỉnh giảm 13 lỗ khoan nghiên cứu các tầng chứa nước n22, n21, n13 (11 lỗ khoan lấy mẫu và 02 lỗ khoan phá mẫu) do trong vùng Dự án hiện nay đã có kết quả điều tra thực địa và do sâu điện, đặc biệt là kế thừa tài liệu các lỗ khoan nghiên cứu của các đề án/dự án song song gồm “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”, “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”; “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Mỹ Tho, cụ thể theo các tầng chứa nước như sau:

– Đối với tầng chứa nước n22: Giảm 04 lỗ khoan (02 lỗ khoan lấy mẫu và 02 lỗ khoan phá mẫu) của Dự án  do trong vùng đã có 9 lỗ khoan nghiên cứu trong đó có: 3 lỗ khoaan thuộc Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Mỹ Tho; 6 lỗ khoan thuộc Dự án “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

– Đối với tầng chứa nước n21: Giảm 08 lỗ khoan lấy mẫu của Dự án  do trong vùng đã có 14 lỗ khoan nghiên cứu trong đó có: 2 lỗ khoan thuộc Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Đô thị Mỹ Tho; 5 lỗ khoan thuộc Dự án “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”; 7 lỗ khoan thuộc Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”.

– Đối với tầng chứa nước n13: Giảm 1 lỗ khoan lấy mẫu của Dự án do trong vùng đã có 05 lỗ khoan nghiên cứu trong đó có: 4 lỗ khoan thuộc Dự án “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”; 1 lỗ khoan thuộc Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”.

Công tác quan trắc động thái nước dưới đất: Điều chỉnh giảm khối lượng quan trắc động thái nước dưới đất do trong vùng Dự án đã có tài liệu quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất, nhất là sau khi được nâng cấp thông qua Dự án “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng các công trình quan trắc theo từng tỉnh trong vùng như sau:

– Tỉnh Long An: Mạng hiện hữu có 05 điểm với 22 công trình quan trắc, tiếp tục được nâng cấp thêm 03 điểm với 09 công trình quan trắc.

– Tỉnh Tiền Giang: Được nâng cấp 03 điểm với 18 công trình quan trắc.

– Tỉnh Đồng Tháp; Mạng hiện hữu có 02 điểm với 08 công trình quan trắc, tiếp tục được nâng cấp thêm 01 điểm với 04 công trình quan trắc.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy cho biết, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam cần tiếp tục tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung khối lượng cần điều chỉnh toàn dự án trên cơ sở đó lập báo cáo tổng kết cho dự án, sau đó trình lên trung tâm để trung tâm thẩm định lại.

                                                     Toàn cảnh cuộc họp.