Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Trung thực hiện

fa20dda1e97e04205d6fCăn cứ theo quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính; ông Lê Văn Tuyến – Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mà Liên đoàn thực hiện theo kế hoạch được giao năm 2017; chất lượng thi công một số dự án đã thực hiện năm 2016.

Tại buổi làm việc, ông Phan Chu Nam – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã báo cáo: Trong năm 2016, Liên đoàn đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai các nhiệm vụ tài nguyên nước, trong đó có 02 nhiệm vụ Chính phủ, 03 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 01 nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước và dự án tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho Liên đoàn. Năm 2017, Liên đoàn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước. Ông Phan Chu Nam cũng nêu lên các khó khăn còn tồn tại khi thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã tích cực xem xét tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và các sản phẩm của các dự án do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung thực hiện.

Qua đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kiểm tra từ các thành viên trong đoàn, báo cáo giải trình của Liên đoàn trưởng, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc triển khai, thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn do Liên đoàn thực hiện trong năm 2016, cũng như các dự án chuyển tiếp mà Liên đoàn đang thực hiện trong năm 2017. Ông Triệu Đức Huy đề nghị Liên đoàn tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa trong việc thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án được giao.

Ông Phan Chu Nam – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã cảm ơn các ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn kiểm tra đã trao đổi tại buổi làm việc, đồng thời tiếp thu và sẽ có báo cáo bổ sung, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

IMG_1136_sua

(TTDLQH&ĐTTNN)