Khởi sắc Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước

tt983Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước vừa tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012. Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2011, Trung tâm đuợc giao 20 nhiệm vụ (chuyển tiếp và mở mớí) với tổng dự toán 146.177,297 triệu đồng. Với nỗ lực cao và cách tổ chức công việc hợp lý, sáng tạo, Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao:“Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận-Bình Thuận và Bắc Bà rịa- Vũng Tàu”. Một số dự án chuyên môn cấp Bộ hoàn thành vuợt mức kế hoạch, đảm bảo các mục tiêu đề ra như: Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất (NDĐ) tầng Neogen vùng thành phố Hà Nội; Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất (TNNDĐ) khu vực thị trấn Mèo Vạc (Hà Giang), Điều tra đánh giá nguồn NDĐ các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; Điều tra nguồn NDĐ vùng sâu Nam Bộ- pha 3…Hoàn thành 4 dự án lập nhiệm vụ quy hoạch chuyển Cục Quản lý tài nguyên nước như: Quy hoạch lưu vực sông Hồng- sông Thái Bình; Quy hoạch TNN đảo Phú Quốc; vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Quy hoạch điều tra, đánh giá TNN đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Nhiệm vụ quan trắc TNNDĐ 3 vùng Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên năm 2010.

Trung tâm khuyến khích các đơn vị tích cực, chủ động tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm tăng thu nhập cho đơn vị và người lao động, tổng giá trị sản xuất dịch vụ năm 2011, thực hiện 128.530 triệu đồng.

Năm 2012, Trung tâm tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về TNN trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước và lợi ích cộng đồng; Tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ ĐT&QH TNN; Đẩy mạnh công tác quy hoạch, dự báo TNN cho các lưu vực sông lớn, vùng kinh tế trọng điểm…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai khẳng định: Năm 2011, Trung tâm đạt kết quả đáng ghi nhận; cách tổ chức công việc có sáng tạo, cải tiến đạt kết quả cao, nguồn thu từ bên ngoài chiếm 50% tổng thu của đơn vị, cải thiện đáng kể đời sống CBCNV. Thứ trưởng chỉ đạo: Năm 2012, Trung tâm cần kế hoạch hóa trong mọi công việc, kể cả triển khai các dự án và lập các văn bản pháp luật về TNN; bảo đảm quy trình trong quy chế kiểm tra nghiệm thu, tăng cường công tác hợp tác quốc tế ; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ. Chú trọng cung cấp, đăng tải trên các phuơng tiện thông tin đại chúng về giá trị TNN đã phát hiện, các công việc triển khai phục vụ công cuộc phát triển KT-XH của đất nước nhằm nâng cao vị thế của đơn vị và ngành tài nguyên nước.

 tt984

tt985

 

(Theo Monre.gov.vn)