Khóa tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ và hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2008.

ISO2Sáng nay, ngày 23 tháng 01 năm 2015, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Khóa tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ và hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2008. Tham gia Khóa tập huấn có Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo các phòng Ban và toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Trung tâm.

ISO1

Tại buổi tập huấn, chuyên gia Đào Thanh Tuyết, Công ty Cổ phần Chứng nhận WCERT đã giới thiệu chung về ISO 9001:2008. ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008.

Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2008 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

ISO3

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã được cấp Giấy Chứng nhận đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho lĩnh vực Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Trước đó, ngày 28 tháng 11 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Quyết định về việc Ban hành Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN Iso 9001:2008. Toàn bộ các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Trung tâm đã nghiêm túc tiến hành đưa hệ thống văn bản TCVN ISO 9001:2008 vào áp dụng trong các hoạt động thực tế của toàn Trung tâm.

(Hồng Nhung – NAWAPI)