Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2012

Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tổng hợp kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2012. Chi tiết mọi người có thể download và tham khảo tại đây

 

(CWRPI)