Họp triển khai kế hoạch thi công năm 2016 các dự án do Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc thực hiện

IMG_1397Sáng ngày 20/4/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc Họp triển khai kế hoạch thi công năm 2016 các dự án do Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc cùng Chủ nhiệm các đề tài, dự án do Liên đoàn đang thực hiện trong năm 2016 cũng như Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐT TNNQG.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc đã thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Liên đoàn sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc được giao thực hiện 02 nhiệm vụ về Sự nghiệp Khoa học công nghệ và 06 nhiệm vụ về Sự nghiệp kinh tế.

Tại buổi họp, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã trình bày kế hoạch thi công năm 2016 của 03 dự án:

– Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng thuộc dự án ” Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải (Hợp phần 7. Thực hiện trên đảo Cái Bầu-Quảng Ninh).
– Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ
– Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô Gâm.

1. Về dự án: Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ,  Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc sẽ thi công với công việc và khối lượng cụ thể như sau:

a, Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt:

+ Điều tra thực địa tỷ lệ 1:50.000: 813 km2 tại lưu vực sông Tiên Yên
+ Lấy và phân tích mẫu: 20 mẫu nước mặt
+ Khảo sát, đo đạc dòng chảy: Thực hiện tại 3 vị trí trên các sông: Ka Long, sông Đầu, sông Khe Mắn.
+ Tổng hợp và vây dựn hồ sơ kết quả điều tra.: Trên diện tích 563 km2 thuộc Móng Cái và Hải Hà.

b, Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất:

+ Phân tích ảnh viễn thám: Phạm vi huyện Tiên Yên và huyện Bình Liêu với diện tích 1123 km2;
+ Điều tra thực địa tỷ lệ 1:50.000: Tiến hành trên huyện Bình Liêu với diện tích 471,5 km2; 78 mẫu toàn diện, 8 mẫu vi lượng
+ Điều tra bổ sung: Khảo sát địa vật lý: 105 điểm đo mặt cắt, 25 điểm đo sâu; Khoan ĐCTV: 1 LK (75m); Bơm hút nước thí nghiệm: 01LM; Lấy mẫu: TD, VL, NB; Thực hiện công tác trắc địa.
+ Tổng hợp xây dựng hồ sơ sản phẩm.: Thực hiện trên phạm vi thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà

2. Về dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”, năm 2016, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc sẽ thi công với công việc và khối lượng cụ thể như sau:

+ Điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1/25.000
+ Khảo sát địa vật lý tại 3 vị trí
+ Khoan nghiên cứu ĐCTV tại 3 lỗ khoan (270m)
+ Hút nước thí nghiệm tại 3 lỗ khoan
+ Hút nước thí nghiệm điểm lộ, giếng đào tại 10 vị trí
+ Công tác trắc địa
+ Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất
+ Tổng hợp, chỉnh lý xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Tại buổi hợp, các chủ nhiệm dự án cũng đã trình bày các khối lượng đã đạt được của năm trước, kế hoạch thực hiện năm nay cũng như tiến độ cụ thể về thời gian để có thể hoàn thành khối lượng năm 2016.

Cũng tại Hội nghị, các Chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn và thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó ban thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN QG

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

IMG_1374

IMG_1364

IMG_1391

IMG_1368

(TT DLQH&ĐTTNN)