Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Trung tâm kỹ thật và công nghệ tài nguyên nước thực hiện

tttv_khnvc1Chiều ngày 22/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án:”Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Trung tâm kỹ thật và công nghệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng các Trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thay mặt Trung tâm, ông Phan Quang Thức – Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018. Trong năm 2018 đơn vị dự kiến tìm kiếm các nguồn nước dưới đất, xác định trữ lượng, chất lượng tại 8 vùng trên địa bàn 3 tỉnh là Hoà Bình, Tuyên Quang và Gia Lai. Với mục tiêu tìm kiếm được nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc tỉnh Hoà Bình, Tuyên Quang và Gia Lai; Xác định được các vị trí xây dựng công trình khai thác nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tài vùng Pà Cò, Tú Sơn, Hang Kia, Vĩnh Tiến, Bảo Hiệu, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; vùng Tân An trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và vùng Ia Glai của tỉnh Gia Lai. Để đạt được mục tiêu đề ra đơn vụ cần tiến hành điều tra, đánh giá tài nguyên nước; đo địa vật lý; khoan thăm dò và kết cấu 19 lỗ khoan; Bơm thổi rửa và bơm nước thí nghiệm; Quan trắc động thái nước dưới đất; đo trắc địa; lấy và phân tích mẫu nước; tổng hợp, chỉnh lý tài liệu.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2018 của Trung tâm ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG thống nhất với kế hoạch thực hiện dự án của Trung tâm. Tuy nhiên, cần xây dựng lại kế hoạch thực hiện của dự án chi tiết và cụ thể hơn cho từng hạng mục công việc và thống nhất kế hoạch thực hiện với các ban chuyên môn

Một số hình ảnh của hội nghị:

tttv_khnvc1

tttv_khnvc2