Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước thực hiện

ttcl_khnvc2Chiều ngày 22/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án:”Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” do Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng các Trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thay mặt Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước, ông Nguyễn Văn Giang – Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018. Trong năm 2018 đơn vị dự kiến tìm kiếm các nguồn nước dưới đất, xác định trữ lượng, chất lượng tại 5 vùng trên địa bàn 3 tỉnh là Kom Tum, Gia Lai và Lạng Sơn. Với mục tiêu tìm kiếm được nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; Để đạt được mục tiêu đề ra đơn vị sẽ tiến hành thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu từ các kết quả điều tra giai đoạn trước làm cơ sở để phân tích, lựa chọn đối tượng điều tra, tìm kiếm; sơ bộ đánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước và khoanh vùng điều tra, tìm kiếm nước dưới đất tại các vùng núi cao, khan hiếm nước.

Sau khi nghe báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2018 của Trung tâm ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG thống nhất với kế hoạch thực hiện dự án của Trung tâm. Tuy nhiên, cần xây dựng lại kế hoạch thực hiện của dự án chi tiết và cụ thể hơn cho từng cụm lỗ khoan và điều chỉnh lại kế hoạch thi công dự án cho hợp lý

Một số hình ảnh của hội nghị:

ttcl_khnvc1

ttcl_khnvc2