Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước đệ tứ và neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”

ldmt_toantheSáng ngày 22/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án:”Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước đệ tứ và neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc,  cùng các Trưởng, phó Ban và giám đốc chủ nhiệm đơn vị thực hiện dự án.

Thay mặt trung tâm ông Nguyễn Ton đã báo cáo kết quả thực hiện của dự án trong năm 2017 và  kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018:

Trong năm 2017 đơn vị đã thực hiện: Công tác đo địa vật lý Được thực hiện trên vùng Sông Cầu – Tuy Hòa – Đông Hòa; Công tác khoan vùng Ninh Hải – Phan Rang – Ninh Phước; Công tác nội nghiệp đã tổng hợp, chỉnh lý kết quả điều tra thực địa đưa thông tin điều tra lên bản đồ, nhập số liệu điểu tra, tổng hợp, chỉnh lý số liệu điều tra, đã tổng hợp các điểm điều tra khai thác tại vùng Bồng Sơn – Phù Mỹ – Phù Cát; Đã khoanh định, mô tả được các vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo 6 tiểu vùng: Thuận Bắc, Ninh Hải, Phía Bắc sông Kinh Dinh, bờ Nam sông Kinh Dinh, Thuận Phước và Thuận Nam.

Kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2018: Tiếp tục thu thập, đánh giá số liệu điều tra thực địa phục vụ thi công các bước tiếp theo làm cơ sở xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của dự án trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của Trung tâm ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã đánh giá cao kết quả đạt được của dự án trong năm 2017. Tuy nhiên, Đơn vị cần xây dựng lại kế hoạch thực hiện năm 2018, đóng gói sản phẩm các tỉnh mà đơn vị đã làm xong là hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hoà, đồng thời đơn vị cũng cần ra soát toàn bộ dự án, kiến nghị trung tâm những tỉnh đã thực hiện việc điều tra, đánh giá xác định vùng cấm vùng hạn chế và không có nhu cầu điều tra, đánh giá xác định vùng cấm vùng hạn chế.

Một số hình ảnh của hội nghị:

ahuy_1

a_Ton

ldmt_toanthe