Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô Gâm”

ldmb_tapthe_athuanSáng ngày 22/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án:”Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô Gâm” do Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc, cùng các Trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thay mặt Liên đoàn ông Luyện Đức Thuận – Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kết quả thực hiện của dự án năm 2017 và kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018:

Trong năm 2017 đơn vị đã thực hiện hoàn thành các công việc của dự án như: Thực hiện công tác ngoại nghiệp điều tra đánh giá tài nguyên nước một phần lưu vực sông Con; Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ tài nguyên nước dưới đất toàn bộ lưu vực sông Chảy với diện tích 4.527 km2.;Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất toàn bộ lưu vực sông chảy với diện tích 4.527 km2; Hội thảo, kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ khối lượng thực hiện trên lưu vực sông Chảy; Công tác hút nước thí nghiệm điểm lộ, giếng đào; Công tác quan trắc động thái nước dưới đất tại 02 lỗ khoan LG09 và LG10.

Trong năm 2018 đơn vị đặt mục tiêu là làm chính xác hoá cấu trúc, kiến tạo địa chất, ranh giới và điều kiện địa chất thuỷ văn của các tầng chứa nước, đới chứa nước, cách nước chủ yếu của lưu vực sông Con; Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước mặt, nước dưới đất trên lưu vực sông Con; Tổng quan tình hình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dới đất và xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng của các đối tượng, khu vực trọng điểm đối với nguồn nước trên lưu vực sông Con.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của dự án trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của Trung tâm ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã đánh giá cao kết quả đạt được của dự án trong năm 2017. Tuy nhiên, cần xây dựng lại kế hoạch thực hiện của dự án chi tiết và cụ thể hơn cho từng hạng mục công việc.

Một số hình ảnh của hội nghị:

ldmb_aThuan

ldmb_tapthe_athuan