Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ”

ldmb_taptheSáng ngày 22/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án:”Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc bộ” do Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc, cùng các Trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thay mặt Liên đoàn ông Đào Văn Dũng – Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kết quả thực hiện của dự án năm 2017 và kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018:

Trong năm 2017 đơn vị đã thực hiện hoàn thành các công việc của dự án như: Giải đoán ảnh vệ tinh trên phạm vi 5 huyện gồm thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu và huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh; điều tra tài nguyên nước mặt tỷ lệ 1:50.000 trên các lưu vực sông với diện tích là 1542 km2 thuộc thành phố Móng Cán, huyện Hải Hà , huyện Đầm HÀ, huyện Bình Liêu và huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh; điều tra tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 trên phạm vi 4 huyện của tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích là 1758 km2.

Trong năm 2018 đơn vị đặt mục tiêu là làm sáng tỏ các đặc điểm tài nguyên nước dưới đất khu vực huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập và kết quả điều tra thực địa; phân tích đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước dưới đất; Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của dự án trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của Trung tâm ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã đánh giá cao kết quả đạt được của dự án trong năm 2017. Tuy nhiên, cần xây dựng lại kế hoạch thực hiện của dự án chi tiết và cụ thể hơn cho từng hạng mục công việc.

Một số hình ảnh của hội nghị:

ldmb_a_Dung

ldmb_tapthe_a_dung

ldmb_tapthe_athuan

ldmb_tapthe