Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải Đồng Bằng Bắc Bộ”

ttcl_toanhoinghiSáng ngày 22/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án:”Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải Đồng Bằng Bắc Bộ” các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình do Trung tâm chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc, cùng các Trưởng, phó Ban và giám đốc chủ nhiệm đơn vị thực hiện dự án.

Thay mặt trung tâm ông Ninh Văn Nam đã báo cáo kế hoạch thực hiện của dự án năm 2018:

Phân tích, đánh giá các đặc điểm của tầng chứa nước và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ của tầng chứa nước.

Phân tích, đánh giá hiện trạng và nguy cơ các nguồn thải tác động vào nguồn nước dưới đất.

Đánh giá bảo vệ tài nguyên nước bằng phương pháp mô hình số.

Lập báo cáo tổng kết, nghiệm thu cấp quản lý.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của dự án trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của Trung tâm ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã đánh giá cao kết quả đạt được của dự án trong năm 2017. Tuy nhiên, Trung tâm cần chủ động triển khai kể hoạch, cần hoàn thiện các công tác để muộn nhất tới ngày 15/11/2018 hoàn thành hồ sơ cấp quản lý.

Ông Tuyến cũng đề nghị đơn vị thực hiện dự án cần trao đổi nhiều hơn với các ban chuyên môn để chất lượng sản phảm sau cùng đạt kết quả tốt nhất.

Một số hình ảnh của hội nghị:

aTuyen

ttcl_ninhvannam