Họp Triển khai kế hoạch 2018 thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”

kh_bienhoi2Sáng ngày 19/01/2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của dự án: “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”. Tham dự cuộc họp có ông Vũ Thanh Tâm – Trưởng ban Quan hệ và hợp tác quốc tế, ông Bạch Ngọc Quang – Trưởng Ban Điều tra tài nguyên nước dưới đất, cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Dự án ông Vũ Thanh Tâm chủ trì cuộc họp. Nôi dung chủ yếu của cuộc họp là ra soát lại đề cương, quyết định phê duyệt dự án về danh mục các sản phẩm sẽ trình cho hội đồng nghiệm thu. Sau khi rà soát, hội nghĩ đã nhất trí danh mục các sản phầm sẽ trình cho hội nghị như sau: Báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo tóm tắt, báo cáo kết quả điều tra thực địa, báo cáo chuyên đề tiêm năng nước dưới đất; bộ bản đồ tài liệu thực tế tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 toàn quốc, Bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất 1/200.000 và 126 mặt cắt cho 63 tỉnh thành phố,Bản đồ Modul dòng ngầm phải tỷ lệ 1/200.000 cho 63 tỉnh, bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 toàn quốc và 15 mặt cắt đặc trung cho các miền địa chất; Phụ lục phiếu lỗ khoan, giếng, điểm lộ; Tổng hợp kết quả phân tích 7700 mẫu nước, tổng hợp kết quả quan trắc 747 điểm, tổng hợp kết quả đo địa vật lý, các số liệu tổng hợp giếng đào, điểm lộ, giếng khoan; cơ sở dữ liệu của dự án.

Một số hình ảnh của hội nghị:

kh_bienhoi1

kh_bienhoi2