Họp triển khai dự án thí điểm quan trắc tự động tài nguyên nước dưới đất – lập kế hoạch tái cấu trúc văn phòng Cảnh báo – Dự báo tài nguyên nước

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của công ty phát triển tài nguyên nước Hàn Quốc – Kwater tại Việt Nam, chiều ngày 20 tháng 11 và ngày 21 tháng 11 năm 2017, các cán bộ kỹ thuật của KWater và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã làm việc chi tiết về xây dựng dự án thí điểm quan trắc tự động tài nguyên nước dưới đất và lập kế hoạch cấu trúc văn phòng Cảnh báo – Dự báo tài nguyên nước.

Ông Kim, Jong Wood và ông Jo, Eun Chea là quản lý và cán bộ kỹ thuật của trung tâm thông tin nước dưới đất và KWater đã họp với lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của Ban Quan trắc giám sát tài nguyên nước, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước. TS. Bùi Du Dương và TS. Nguyễn Thị Hạ đã trình bày chi tiết về hiện trạng mạng lưới quan trắc tài nguyên nước tại Việt Nam cũng như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ phục vụ công tác quan trắc, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước hiện có tại NAWAPI. Ông Trần Minh Đức và ông Lê Đình Dũng – cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã trình bày và có các trao đổi kỹ thuật chi tiết về công nghệ, hệ thống quan trắc tự động và nền tảng cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng trong quản lý tài nguyên nước với các đại diện từ phía KWater.

Đại diện KWater cũng đã trình diễn về công nghệ và tính năng các hệ thống đang được ứng dụng tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các cán bộ kỹ thuật Kwater cũng chia sẻ kinh nghiệm và quá trình xây dựng, phát triển công nghệ liên quan đến hệ thống tác nghiệp cảnh báo, dự báo tài nguyên nước.

Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, NAWAPI cùng với KWater cũng tiến hành các kế hoạch bước đầu trong việc thiết lập văn phòng cảnh báo, dự báo tài nguyên nước tại NAWAPI với nền tảng trang thiết bị và nhân lực của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Cuối cuộc họp, hai bên đã thống nhất các hạng mục công việc mà mỗi bên đóng góp tham gia trong xây dựng dự án thí điểm tại Việt Nam với sự hỗ trợ, giúp đỡ về quy trình nghiệp vụ và kỹ thuật công nghệ của KWater.