Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh”

IMG_0154Ngày 21/6/2018, Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở đã tiến hành xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh” do Văn phòng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Chủ tịch Hội đồng; ThS. Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có thành viên Hội đồng KHCN và đại diện các Ban tham dự.

IMG_0155

Việc lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả của nhiệm vụ này đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của Bộ hàng năm. Việc thực hiện đề tài ” Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh” là cấp thiết để có cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ đối với loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên nước. Kết quả nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần quan trọng trong việc đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường, làm cơ sở để xây dựng tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông.

IMG_0145

Mục tiêu chính của đề tài là đề xuất được tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh.

Sau khi nghe phần trình bày thuyết minh đề tài của Chủ nhiệm đề tài, các Phản biện và thành viên Hội đồng đã có những góp ý, nhận xét giúp thuyết minh đề tài hoàn thiện tốt hơn.

Chủ nhiệm đề tài đã nhận được các ý kiến phản biện từ các Phản biện đề tài, cũng như các ý kiến đóng góp quý báu từ các thành viên Hội đồng nhằm hoàn thiện thuyết minh đề tài NCKH. Chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm sửa chữa, hoàn thiện để xây dựng, phát triển đề tài.

IMG_0154

(TTDLTNN)