Họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện

b157_1_2018Ngày 14/12/2018 tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn năm 2018 do Trunng tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Tham dự Hội đồng có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG – phó chủ tịch Hội đồng; đại diện các ban chuyên môn của Trung tâm; ông Nguyễn Minh Lân – Giám đốc Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước cùng các chủ nhiệm đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.

b157_2_2018

Năm 2018, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện các đề án, dự án, đề tài như: Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. áp dụng cho TP. Hà Nội”; dự án “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)”; nhiệm vụ: quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ năm 2018 và một phần dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

b157_3_2018

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Giang đã báo cáo tóm tắt các dự án mà Trung tâm thực hiện với kết quả như:

– Với Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. áp dụng cho TP. Hà Nội”:

+ Đã thu thập tổng hợp tài liệu, điều tra khảo sát đánh giá lại các thông số ĐCTV khu vực nghiên cứu.

+ Đã đánh giá các tác động của các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng đến sự suy giảm trữ lượng, sự thay đổi về chất lượng các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ TP. Hà Nội.

+ Đã đề xuất 5 bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng áp dụng cho TP. Hà Nội.

+ Đã xây dựng hồ sơ sản phẩm của đề tài.

– Với dự án “Điều tra, đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước vùng duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ (các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình)”:

+ Đã tiến hành phân tích, đánh giá các đặc điểm tầng chứa nước và yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nước, từ đó thành lập được các bản đồ phân vùng khả năng tự bảo vệ nước dưới đất của các tầng chứa nước chính cần bảo vệ.

+ Đã tiến hành phân tích, đánh giá hiện trạng bãi chôn lấp chất thải, bãi rác, nghĩa trang và nước thải tác động vào nguồn nước, từ đó thành lập được các bản đồ hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất.

+ Đã xây dựng mô hình dòng chảy nước dưới đất phục vụ đánh giá trữ lượng khai thác và mô hình MT3D dự báo sự dịch chuyển ranh giới mặn nhạt nước dưới đất

+ Đã tiến hành tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả dự án bao gồm báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, các báo cáo chuyên đề, bộ bản đồ và các phụ lục kèm theo

– Với nhiệm vụ: quan trắc quốc gia tài nguyên nước vùng đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ năm 2018:

+ Đã tiến hành nhận mẫu, bảo quản và xử lý 244 mẫu vi lượng.

+ Đã tiến hành phân tích 9 chỉ tiêu theo đúng yêu cầu của toàn bộ 244 mẫu vi lượng.

+ Đã tổng hợp và công bố kết quả phân tích 9 chỉ tiêu: As, Hg, Se, Cr, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn của 244 mẫu vi lượng thuộc nhiệm vụ: Quan trắc quốc gia Tài nguyên nước vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ năm 2018

Nhìn chung các dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng được giao năm 2018, thực hiện đúng theo nội dung, dự toán được phê duyệt

b157_4_2018

Sau khi nghe xong báo cáo, Hội đồng đã có những góp ý và tiến hành kiểm tra khối lượng và chất lượng các dự án do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện trong năm 2018

b157_5_2018

Kết luận Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh đánh giá cao các kết quả thực hiện các đề án, dự án và đề tài khoa học công nghệ do Trung tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn cần xem xét ý kiến dóng góp của Hội đồng, sau khi Hội đồng kiểm tra xong thì phải chỉnh sửa, bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ.